Licytacje ruchomości
Licytacje nieruchomości
Wzorce wniosków o egzekucję
Zagadnienia prawne
Właściwość terytorialna
Kontakt
O B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 28 listopada 2014 roku o godz.10.00 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

1. nieruchomości gruntowej zabudowanej (w środkowej części - murowany budynek mieszkalny , murowany budynek gospodarczo-drewniany , murowana stodoła , drewniane szopy , teren części siedliskowej jest ogrodzony oraz uzbrojony w energię elektryczną i instalację wodociągową ,pozostała część działek to grunty orne), położonej we wsi Krężoły, gm. Wodzisław, stanowiącej działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami : 163/1 , 163/2 obręb 13 - Krężoły o powierzchni łącznej 0,9500 ha , dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00023791/3

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 123.979,00zł.
Cena wywołania wynosi : 92.985,00 zł. Wysokość rękojmi : 12.398,00 zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Wyświetl większą mapęO B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 28 listopada 2014 roku o godz.10.30 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

1. nieruchomości gruntowej położonej we wsi Klimontów, gm. Sędziszów składajacej się z dwóch działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami 708 , 721(łąki trwałe nieużytkowane) Obręb 11 - Klimontów o powierzchni łącznej 0,5500 ha , dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00022042/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 4.682,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 3.512,00 zł. Wysokość rękojmi : 469,00 zł.

WYCENA DZIAŁEK:
- działka numer 708 o powierzchni 0,2700 ha oszacowana jest na kwotę - 2.298,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 1.724,00,-zł. , wartość rękojmi - 230,00,-zł.
- działka numer 721 o powierzchni 0,2800 ha oszacowana jest na kwotę - 2.384,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 1.788,00,-zł. , wartość rękojmi - 239,00,-zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Wyświetl większą mapęO B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 12 grudnia 2014 roku o godz. 10.oo w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

1. udziału w wysokości 1/2 części w nieruchomości zabudowanej (budynek mieszkalny , budynek mieszkalny w stanie surowym otwartym ) położonej w miejscowości Nagłowice, gm. Nagłowice oznaczonej jako działka gruntu numer 598 - Obręb: 0008 Nagłowice o powierzchni 0,0791 ha , dla której w WydzialeKsiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00045358/6

Wartość udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej wynosi: 75.997,19 zł.
Cena wywołania wynosi : 50.665,00 zł. Wysokość rękojmi : 7.600,00 zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Wyświetl większą mapęO B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 12 grudnia 2014 roku o godz. 10.30 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

1. nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 2,4503 ha położonej w miejscowościach: Skroniów, gm.Jędrzejów i Jędrzejów, dla której w Wydziale Ksiag Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzone są księgi wieczyste o numerach: KW KI1J/00049253/8 ( działka numer 493/2) , KW KI1J/00049252/1 ( działka numer 493/3) , KW KI1J/00020394/9 ( działka numer 496) i KW KI1J/00013207/0 ( działki numer: 213/1 i 213/2).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 402.840,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 302.130,00 zł. Wysokość rękojmi : 40.284,00 zł.

WYCENA DZIAŁEK POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI SKRONIÓW:

- działki nr: 493/2( KW KI1J/00049253/8) , 493/3 (KW KI1J/00049252/1 ) i 496 (KW KI1J/00020394/9) o pow.łącznej 2.0900 ha zabudowane budynkiem produkcyjnym z częścią socjalną i fundamentami po rozebranych szklarniach, uzbrojone w energię elektryczną , wodociąg , kanalizację z odprowadzeniem do szamba oszacowane są na kwotę 288.930,00,-zł.
Cena wywołania wynosi - 216.698,00,-zł. , wartość rękojmi - 28.893,00,-zł.
WYCENA DZIAŁEK POŁOŻONYCH W JĘDRZEJOWIE:

- działki o numerach 213/1 i 213/2 ( KW KI1J/00013207/0 ) o pow.łącznej 0,3603 ha (działki niezabudowane porośnięte trawą ) oszacowane sa na kwotę 113.910,00,-zł.
Cena wywołania wynosi - 85.433,00,-zł. , wartość rękojmi - 11.391,00,-zł.Wylicytowana kwota zostanie opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług(Dz.U nr 54 , poz.535 z 5 kwietnia 2004r.z póżn.zm.)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!