Licytacje ruchomości
Licytacje nieruchomości
Wzorce wniosków o egzekucję
Zagadnienia prawne
Właściwość terytorialna
Kontakt
O B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 16 stycznia 2015 roku o godz. 10.00 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

1. nieruchomości gruntowej położonej we wsi Zielonki, gm. Sędziszów o powierzchni łącznej 0,3250 ha, składającej się z dwóch działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami 352 , 422 Obręb 33 - Zielonki , dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00051102/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 5.569,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 3.713,00 zł. Wysokość rękojmi : 557,00 zł.

WYCENA DZIAŁEK:
- działka numer 352(zakrzaczona , pojedynczy drzewostan grabu , buka i jodły) o pow.0,0240 ha oszacowana jest na kwotę 495,00,-zł.
Cena wywołania wynosi - 330,00,-zł. , wartość rękojmi - 50,00,-zł.
- działka numer 422(drzewostan buka i jodły) o pow.0,3010 ha oszacowana jest na kwotę - 5.074,00,-zł.
Cena wywołania wynosi - 3.383,00,-zł. , wartość rękojmi - 508,00,-zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Wyświetl większą mapęO B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 16 stycznia 2015 roku o godz. 10.30 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

1. udziału 1/3 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej (budynek mieszkalny i fundamenty)położonej we wsi Skroniów , gm. Jędrzejów, składającej się z dwóch działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami 633/2 , 541/1 Obręb 31- Skroniów o łącznej powierzchni 1,9200 ha , dla której w Wydziale Ksiag Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00017489/8.

Wartość udziału 1/3 części w prawie własności nieruchomości wynosi: 13.313,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 9.985,00 zł. Wysokość rękojmi : 1.332,00 zł.

WYCENA UDZIAŁÓW W DZIAŁKACH:
- wartość udziału 1/3 części w działce zabudowanej numer 541/1 o pow.0,2400 ha wynosi - 5.675,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 4.257,00,-zł. , wartość rękojmi - 568,00,-zł.
- wartość udziału 1/3 części w działce ronej numer 633/2 o powierzchni 1,6800 ha wynosi - 7.368,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 5.526,00,-zł. , wartość rękojmi - 737,00,-zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Wyświetl większą mapęO B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 16 stycznia 2015 roku o godz. 11.00 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

1. nieruchomości gruntowej zabudowanej ( budynek mieszkalny i budynki gospodarcze ) położonej w miejscowości Łączyn , gm. Jędrzejów, składającej się z dwóch działek gruntu oznaczonych w ewidecnji gruntów Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie numerami : 200 i 439 o łącznej powierzchni 1,7400 ha , dla której w Wydziale Ksiag Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze: KW KI1J/00034794/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 149.174,26zł.
Cena wywołania wynosi : 111.881,00 zł. Wysokość rękojmi : 14.918,00 zł.

WYCENA DZIAŁEK:
- działka zabudowana nr 200 o powierzchni 1,7300 ha oszacowana jest na kwotę - 149.025,97,-zł.
cena wywołania wynosi - 111.770,00,-zł. , wartość rękojmi - 14.903,00,-zł.
- działka numer 439 o powierzchni 0,0100 ha oszacowana jest na kwotę - 148,29,-zł.
cena wywołania wynosi - 112,00,-zł. , wartość rękojmi - 15,00,-zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Wyświetl większą mapę

Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!