Licytacje ruchomości
Licytacje nieruchomości
Wzorce wniosków o egzekucję
Zagadnienia prawne
Właściwość terytorialna
Kontakt
O B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 31 października 2014 r. o godz.10.00 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

1.udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości leśnej składającej się z działek nr:731 i 769 o łącznej pow. 0,3200 ha położonej poza zabudową zagrodową wsi Gozna gm.Jędrzejów dla którego w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze : KI1J/00020221/6.

Udział 1/2 części w działkach 731 i 769 oszacowany jest na łączną kwotę: 7.654,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 5.741,00 zł. Wysokość rękojmi : 766,00 zł.

WYCENA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁEK:
- udział 1/2 części w działce nr 731 o pow. 0,0100 ha oszacowany jest na kwotę 239,00 zł
Cena wywołania wynosi : 180,00 zł Wartość rękojmi: 24,00 zł
- udział 1/2 części w działce nr 769 o pow.0,3100 ha oszacowany jest na kwotę 7.415,00 zł
Cena wywołania wynosi : 5.562,00 zł Wartość rękojmi: 742,00 zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Wyświetl większą mapęO B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 31 października 2014 r. o godz.10.30 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

1. nieruchomości gruntowej położonej we wsi Skroniów, gm.Jędrzejów oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami : 381 i 382 Obręb 31 - Skroniów o łącznej powierzchni 1,1900 ha, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00058106/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 17.705,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 13.279,00 zł. Wysokość rękojmi : 1.771,00 zł.

WYCENA DZIAŁEK:
- działka numer 381 o powierzchni 0,5900 ha oszacowana jest na kwotę 8.778,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 6.584,00,-zł. , wartość rękojmi - 878,00,-zł.
- działka numer 382 o powierzchni 0,6000 ha oszacowana jest na kwotę - 8.927,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 6.696,00,-zł. , wartość rękojmi - 893,00,-zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Wyświetl większą mapęO B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 31 października 2014 r. o godz.11.00 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

1. nieruchomości gruntowej położonej we wsi Zielonki gm. Sędziszów o powierzchni łącznej 0,3250 ha , składajacej się z dwóch działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami 352 , 422 Obręb 33 - Zielonki , dla której w Wydziale Ksiag Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00051102/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 5.569,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 4.177,00 zł. Wysokość rękojmi : 557,00 zł.

WYCENA DZIAŁEK:
- działka numer 352(zakrzaczona , pojedynczy drzewostan grabu , buka i jodły) o pow. 0,0240 ha oszacowana jest na kwotę - 495,00,-zł.
Cena wywołania wynosi - 372,00,-zł. , wartość rękojmi - 50,00,-zł.
- działka numer 422 ( drzewostan buka i jodły) o pow.0,3010 ha oszacowana jest na kwotę - 5.074,00,-zł.
Cena wywołania wynosi - 3.806,00,-zł. , wartość rękojmi - 508,00,-zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Wyświetl większą mapęO B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 31 października 2014 r. o godz.11.30 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

1. Nieruchomości gruntowej położonej we wsi Klimontów, gm. Sędziszów, składajacej się z czterech działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami : 375 , 398 , 39/2 i 161 Obręb 11 - Klimontów o łącznej powierzchni 1,2200 ha , dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00016508/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 37.893,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 28.420,00 zł. Wysokość rękojmi : 3.790,00 zł.

WYCENA DZIAŁEK :
- działka numer 375(działka pod zabudowę) o pow.0,1700 ha oszacowana jest na kwotę - 26.673,00,-zł.
Cena wywołania wynosi - 20.005,00,-zł. , wartość rękojmi - 2.668,00,-zł.
- działka numer 398(rolna) o pow.0,1400 ha oszacowana jest na kwotę - 1.526,00,-zł.
Cena wywołania wynosi - 1.145,00,-zł. , wartość rękojmi - 153,00,-zł.
- działka numer 161(rolna) o pow.0,5500 ha oszacowana jest na kwotę - 6.095,00,-zł.
Cena wywołania wynosi - 4.572,00,-zł. , wartość rękojmi - 610,00,-zł.
- działka numer 39/2(łąka) o pow.0,3600 ha oszacowana jest na kwotę - 3.599,00,-zł.
Cena wywołania wynosi - 2.700,00,-zł. , wartość rękojmi - 360,00,-zł.


2. Nieruchomości zabudowanej(budynek mieszkalny,budynek garażowy ,budynek gospodarczy oraz stodoła , teren ogrodzony , wyposażony w częściowe uzbrojenie tj.energię elektryczną i instalację wodociągową), położonej we wsi Klimontów, składajacej się z dwóch działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami : 371 i 372 Obręb 11 - Klimontów o łącznej powierzchni 0,2200 ha , dla której w Wydziale Ksiag Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00051619/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 351.848,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 263.887,00 zł. Wysokość rękojmi : 35.185,00 zł.

3. Nieruchomości gruntowej położonej we wsi Klimontów, gm. Sędziszów, składającej się z czterech działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami : 7 , 19 , 50 ,91 Obręb 11 - Klimontów o łącznej powierzchni 1,5500 ha , dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00054294/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 45.279,00zł.
Cena wywołania wynosi : 33.960,00 zł. Wysokość rękojmi : 4.528,00 zł.

WYCENA DZIAŁEK:
- działka numer 7 (leśna) o pow.0,3100 ha oszacowana jest na kwotę - 13.301,00,-zł.
Cena wywołania wynosi - 9.976,00,-zł. , wartość rękojmi - 1.331,00,-zł.
- działka numer 19 (leśna) o pow.0,6600 ha oszacowana jest na kwotę - 25.597,00,-zł.
Cena wywołania wynosi - 19.198,00,-zł. , wartość rękojmi - 2.560,00,-zł.
- działka numer 50 (łąka) o pow.0,1200 ha oszacowana jest na kwotę - 1.306,00,-zł.
Cena wywołania wynosi - 980,00,-zł. , wartość rękojmi - 131,00,-zł.
- działka numer 91 (rolna) o pow.0,4600 ha oszacowana jest na kwotę - 5.075,00,-zł.
Cena wywołania wynosi - 3.807,00,-zł. , wartość rękojmi - 508,00,-zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Wyświetl większą mapęO B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 14 listopada 2014 roku o godz. 10.00 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

1. Nieruchomości gruntowej zabudowanej (budynek mieszkalny , dwa budynki gospodarcze , stodoła i budynek garażowy , teren części siedliskowej jest ogrodzony , działka położona jest na terenie wyposażonym w energię elektryczną), położonej w miejscowości Podsadek, gm.Sędziszów stanowiącej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerem ewidencyjnym 46/1 Obręb 22 - Podsadek o powierzchni 2,7390 ha, dla której w Wydziale Ksiag Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00021330/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 162.793,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 108.529,00 zł. Wysokość rękojmi : 16.280,00 zł.

2. Nieruchomości gruntowej zabudowanej(budynek mieszkalny , budynek gospodarczy, wiata stalowa, budynek śmietnika , budynek wagowego, na nieruchomości znajduje się waga samochodowa, szambo, teren części siedliskowej jest ogrodzony, wyposażony jest w energię elektryczną i instalację wodociągową), położonej w miejscowości Podsadek, gm.Sędziszów stanowiącej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerem ewidencyjnym 80 Obręb 22 - Podsadek o powierzchni 1,1200 ha, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00035195/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 510.407,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 340.272,00 zł. Wysokość rękojmi : 51.041,00 zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Wyświetl większą mapęO B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 14 listopada 2014 roku o godz. 10.30 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

1. udziału 1/4 części w nieruchomości stanowiącej grunt leśny , zalesiony drzewostanem sosnowym z domieszką brzozy (wiek około 58 lat), położonej w miejscowości Krzelów, gm. Sędziszów, składajacej się z działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami 4 i 256 Obręb 14 - Krzelów o łącznej powierzchni 0,6800 ha , dla której w Wydziale Ksiag Wieczystych Sadu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00030478/5.

Wartość udziału 1/4 części w prawie własności nieruchomości gruntowej wynosi: 6.971,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 4.648,00 zł. Wysokość rękojmi : 698,00 zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Wyświetl większą mapę

Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!