Licytacje ruchomości
Licytacje nieruchomości
Wzorce wniosków o egzekucję
Zagadnienia prawne
Właściwość terytorialna
KontaktO B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 27 listopada 2015 roku o godz. 10.00 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

1. Nieruchomości gruntowej zabudowanej ( budynek mieszkalny , budynek gospodarczy , budynek stodoły , część siedliskowa nieruchomości jest częściowo ogrodzona , położona jest na terenie wyposażonym w energię elektryczną) położonej we wsi Węgrzynów , gm.Słupia Jędrzejowska o powierzchni 0,5800 ha , stanowiącej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerem ewidencyjnym 298 Obręb 04 - Węgrzynów , dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczyasta o numerze KW KI1J/00060229/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:135.175,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 101.382,00 zł. Wysokość rękojmi : 13.518,00 zł.

2. Nieruchomości gruntowej zabudowanej(budynek mieszkalno-gospodarczy , budynek gospodarczy - dawna paszarnia , na nieruchomości znajduje się studnia i szambo , część siedliskowa nieruchomości jest częściowo ogrodzona , położona jest na terenie wyposażonym w energię elektr.), położonej we wsi Węgrzynów , gm.Słupia Jędrzejowska o łącznej powierzchni 6,9200 ha , składającej się z działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami ewidencyjnymi : 100 , 134 , 340/1 , 340/2 , 340/3 , 340/4 , 55/1 i 55/3 , Obręb 04 - Węgrzynów , dla której w Wydziale Ksiag Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00008829/8.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:380.878,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 285.659,00 zł. Wysokość rękojmi : 38.088,00 zł.

WYCENA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁEK:
- działka zabudowana numer 100 o pow.0,2600 ha oszacowana jest na kwotę 267.129,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 200.347,00,-zł. , wartość rękojmi - 26.713,00,-zł.
- działka numer 134 o pow.1,7600 ha(( na części działki znajduje się drzewostan sosnowy w wieku około 40 lat , pozostała część stanowi grunt rolny) oszacowana jest na kwotę - 20.102,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 15.077,00,-zł. , wartość rękojmi - 2.011,00,-zł.
- działka rolna 55/1 o pow.2,7000 ha oszacowana jest na kwotę 34.130,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 25.598,00,-zł. , wartość rękojmi - 3.413,00,-zł.
- działka rolna 55/3 o pow.2,0700 ha oszacowana jest na kwotę - 58.288,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 43.716,00,-zł. , wartość rękojmi - 5.829,00,-zł.
- działki o numerach: 340/1(pow.0,0300 ha ) , 340/2 ( pow.0,0600 ha ) , 340/3 ( pow.0,0200 ha ),
340/4 (pow. 0,0200 ha ) - łąki , oszacowane są na kwotę - 1.229,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 922,00,-zł. , wartość rękojmi - 123,00,-zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.O B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 4 grudnia 2015 roku o godz.10.00 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

1. nieruchomości gruntowej stanowiącej grunt leśny , położonej w miejscowości Zielonki, gm. Sędziszów, składającej się z dwóch działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami : 352 i 422 Obręb 33 - Zielonki o łącznej powierzchni 0,3250 ha , dla której w Wydziale Ksiag Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00051102/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:5.569,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 4.177,00 zł. Wysokość rękojmi : 557,00 zł.

WYCENA DZIAŁEK:
- działka numer 352 o powierzchni 0,0240 ha(zakrzaczona , występuje na niej pojedynczy drzewostan grabu , buka i jodły) oszacowana jest na kwotę - 495,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 372,00,-zł. , wartość rękojmi - 50,00,-zł.
- działka numer 422 o powierzchni 0,3010 ha(drzewostan buka w wieku około 15-20 lat oraz jodły w wieku około 45 lat) oszacowana jest na kwotę 5.074,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 3.806,00,-zł. , wartość rękojmi - 508,00,-zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

O B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 4 grudnia 2015 roku o godz.10.30 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

1. nieruchomości gruntowej zabudowanej , położonej we wsi Tarnawa , gm. Sędziszów, stanowiącej działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami : 203 i 204/3 Obręb 30 - Tarnawa o łącznej powierzchi 0,8094 ha , dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00044570/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:338.193,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 253.645,00 zł. Wysokość rękojmi : 87.624,00 zł.

WYCENA DZIAŁEK:
- działka 203 o powierzchni 0,3700 ha ( nie jest użytkowana rolniczo) oszacowana jest na kwotę 24.642,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 18.482,00,-zł. , wartość rękojmi - 2.465,00,-zł.
- działka numer 204/3 (w północnej części zabudowana budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym , budynkiem stodoły z dobudowanymi do niej szopami murowanymi , garażem , na działce znajduje się studnia oraz WC , uzbrojona jest w sieć wodociągową i kanalizację) o powierzchni 0,4394 ha oszacowana jest na kwotę - 313.551,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 235.164,00,-zł. , wartość rękojmi - 31.356,00,-zł..


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


O B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 4 grudnia 2015 roku o godz.11.00 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

1. nieruchomosci gruntowej zabudowanej(budynek mieszkalny piętrowy , budynek mieszkalny parterowy , budynek handlowy , budynek magazynowy i budynek gospodarczy ) położonej w Jędrzejowie przy ul. Głowackiego 13 i 13A , oznaczonej jako działka gruntu numer 181 o powierzchni 0,0975 ha , dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00054128/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:876.235,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 584.157,00 zł. Wysokość rękojmi : 87.624,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


O B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 11 grudnia 2015r. o godz. 10.00 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

1. nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami: 39, 190, 533, 570, 596, 669 Obręb 9 - Gozna o łącznej powierzchni 4,6600 ha. Działka numer 533 w części północnej stanowi siedlisko. Zabudowę stanowią: murowany budynek mieszkalny, murowany budynek gospodarczy z częścią mieszkalną, cztery szopy drewniane oraz suszarnia. Teren części siedliskowej jest ogrodzony oraz uzbrojony w energię elektryczną. Pozostała części działki to grunt rolny. Działki numer 39 i 669 to grunty rolno-leśne. Częścią składową działki numer 39 jest drzewostan sosny w wieku 12 lat. Częścią składową działki numer 669 jest drzewostan olchowy w wieku 59 lat. Działki numer 190, 570 i 596 to grunty rolne użytkowane rolniczo. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Jędrzejowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KI1J/00017854/8.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:270.693,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 180.462,00 zł. Wysokość rękojmi : 27.070,00 zł.

w tym wartość poszczególnych działek wynosi:
Wartość działki o nr 39 wynosi: 18.275,00 zł
Cena wywołania wynosi : 12.184,00 zł Wartość rękojmi : 1.828,00 zł
Wartość działki o nr 190 wynosi: 7.279,00 zł
Cena wywołania wynosi : 4.853,00 zł Wartość rękojmi : 728,00 zł
Wartość działki o nr 533 wynosi: 217. 497,00 zł
Cena wywołania wynosi : 144.998,00 zł Wartość rękojmi : 21.750,00 zł
Wartość działki o nr 570 wynosi: 631,00 zł
Cena wywołania wynosi : 421,00 zł Wartość rękojmi : 64,00 zł
Wartość działki o nr 596 wynosi: 6. 943,00 zł
Cena wywołania wynosi : 4.629,00 zł Wartość rękojmi : 695,00 zł
Wartość działki o nr 669 wynosi: 20.068,00 zł
Cena wywołania wynosi : 13.379,00 zł Wartość rękojmi : 2.007,00 zł

2. nieruchomości gruntowej składającej się z działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami 192,902 Obręb 9-Gozna o łączej powierzchni 0,9100 ha. Działki numer 190, 902 to grunty rolne użytkowane rolniczo. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Jędrzejowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KI1J/00006927/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:12.010,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 8.007,00 zł. Wysokość rękojmi : 1.201,00 zł.

w tym wartość poszczególnych działek wynosi:
Wartość działki o nr 192 wynosi: 6.079,00 zł
Cena wywołania wynosi : 4.053,00 zł Wartość rękojmi : 608,00 zł
Wartość działki o nr 902 wynosi: 5.931,00 zł
Cena wywołania wynosi : 3.954,00 zł Wartość rękojmi : 594,00 zł

3. nieruchomości gruntowej składającej się z działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami 137/2, 531, 667/2 Obręb 9 -Gozna o łącznej powierzchni 1,7700ha. Działki numer 137/2,531, 667/2 to grunty rolne użytkowane rolniczo. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Jędrzejowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KI1J/00005577/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:26.943,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 17.962,00 zł. Wysokość rękojmi : 2.695,00 zł.

w tym wartość poszczególnych działek wynosi:
Wartość działki o nr 137/2 wynosi: 2.399,00 zł
Cena wywołania wynosi : 1.599,34 zł Wartość rękojmi : 240,00 zł
Wartość działki o nr 531 wynosi: 13.792,00 zł
Cena wywołania wynosi : 9.195,00 zł Wartość rękojmi : 1.380,00 zł
Wartość działki o nr 667/2 wynosi: 10.752,00 zł
Cena wywołania wynosi : 7.168,00 zł Wartość rękojmi : 1.076,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
O B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 11 grudnia 2015 roku o godz.10.30 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

1. nieruchomości gruntowej zabudowanej (budynek mieszkalny , stodoła, budynki gospodarcze , ponadto na nieruchomości znajdują się nasadzenia roślinne , studnia oraz szambo , częścią składową nieruchomości jest drzewostan leśny) położonej we wsi Wolica , gm. Jędrzejów, stanowiacej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie numerem 283 obręb 35 - Wolica o powierzchni 0,8200 ha , dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00027342/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 533.559,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 355.706,00 zł. Wysokość rękojmi : 53.356,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


O B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 11 grudnia 2015 roku o godz.11.00 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

1. udziału 1/3 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej (budynek mieszkalny i fundamenty)położonej we wsi Skroniów , gm. Jędrzejów, składającej się z dwóch działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami 633/2 , 541/1 Obręb 31- Skroniów o łącznej powierzchni 1,9200 ha , dla której w Wydziale Ksiag Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00017489/8.

Wartość udziału 1/3 części w prawie własności nieruchomości wynosi:13.313,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 8.876,00 zł. Wysokość rękojmi : 1.332,00 zł.

WYCENA UDZIAŁÓW W DZIAŁKACH:
- wartość udziału 1/3 części w działce zabudowanej numer 541/1 o pow.0,2400 ha wynosi - 5.675,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 3.784,00,-zł. , wartość rękojmi - 568,00,-zł.
- wartość udziału 1/3 części w działce ronej numer 633/2 o powierzchni 1,6800 ha wynosi - 7.368,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 4.912,00,-zł. , wartość rękojmi - 737,00,-zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


O B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 18 grudnia 2015 roku o godz.10.00 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

1. Działki zabudowanej nr 101 o powierzchni 0,7500 ha( budynek mieszkalny konstrukcji mieszanej drewniano-murowanej , budynek gospodarczy , wędzarnia oraz wiata ,uzbrojenie działki gruntowej to energia elektryczna , wodociąg z własnej studni , kanalizacja z odprowadzeniem do szamba) , położonej w miejscowości Słupia Jędrzejowska , gm. Słupia Jędrzejowska, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00041021/7

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:390.000,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 260.000,00 zł. Wysokość rękojmi : 39.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


O B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 18 grudnia 2015 roku o godz.10.30 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

1. Nieruchomości gruntowej położonej w Jędrzejowie przy ul. Pińczowskiej, składającej się działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami ewidencyjnymi: 171/9 , 171/11 , 171/13 Obręb 6 - Jędrzejów o łącznej powierzchni 0,0876 ha, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczyczych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00063504/7. Działki wchodzące w skład nieruchomości to użytki zielone.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:32.079,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 21.386,00 zł. Wysokość rękojmi : 3.208,00 zł.

2. Nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Jędrzejowie przy ul. Pińczowskiej, składającej się z prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami ewidencyjnymi : 173 i 174 Obręb 6 - Jędrzejów o łącznej powierzchni 0,5644 ha oraz stanowiących odrębny przedmiot prawa własności budynków i budowli. Nieruchomość zabudowana jest:budynkiem administracyjno-socjalnym,budynkiem wagowego , budynkiem młyna , budynkiem magazynowym , dwoma budynkami warsztatowymi , budynkiem gospodarczym .Teren działki jest częściowo ogrodzony i wyposażony w place utwardzone oraz pełne uzbrojenie. Dla nieruchomości tej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00038401/1.

Łączna wartość przedmiotowej nieruchomości gruntowej zabudowanej(obejmująca prawo użytkowania wieczystego gruntu , prawo własności budynków i budowli w nim posadowionych oraz prawo własności maszyn i urządzeń młynarskich - zgodnie z wykazem i operatem szacunkowym biegłego sądowego) wynosi:1.012.828,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 675.219,00 zł. Wysokość rękojmi : 101.283,00 zł.

NIERUCHOMOŚCI WYMIENIONE W PUNKCIE I i II BĘDĄ SPRZEDAWANE ŁĄCZNIE

Wylicytowana kwota zostanie opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług(Dz.U nr 54 , poz.535 z 5 kwietnia 2004r.z póżn.zm.)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


O B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 18 grudnia 2015 roku o godz.11.00 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

1. nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej we wsi Klimontów , gm.Sędziszów, składającej się z działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami ewidencyjnymi : 120 , 216 , 232 , 522 , 648 , 1149 , 1242 Obręb 11 - Klimontów o powierzchni łącznej 1,8600 ha , dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00024010/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:118.607,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 79.072,00 zł. Wysokość rękojmi : 11.861,00 zł.

WYCENA DZIAŁEK:
- działka numer 120 o powierzchni 0,1800 ha oszacowana jest na kwotę 1.906,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 1.271,00,-zł. , wartość rękojmi - 191,00,-zł.
- działka numer 216 o powierzchni 0,6700 ha (w części południowej stanowi siedlisko , znajdują się na niej : budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczy , teren nieruchomości nie jest ogrodzony) oszacowana jest na kwotę - 106.710,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 71.140,00,-zł. , wartośc rękojmi - 10.671,00,-zł.
- działka numer 232 o powierzchni 0,2300 ha oszacowana jest na kwotę - 2.374,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 1.583,00,-zł., wartość rękojmi - 238,00,-zł.
- działka numer 522 o powierzchni 0,3000 ha oszacowana jest na kwotę 2.864,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 1.910,00,-zł. , wartość rękojmi - 287,00,-zł.
- działka numer 648 o powierzchni 0,2200 ha oszacowana jest na kwotę -2.198,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 1.466,00,-zł. , wartość rękojmi - 220,00,-zł.
- działka numer 1149 o powierzchni 0,1900 ha oszacowana jest na kwotę 1.898,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 1.266,00,-zł. , wartość rękojmi - 190,00,-zł.
- działka numer 1242 o powierzchni 0,0700 ha oszacowana jest na kwotę - 657,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 438,00,-zł., wartość rękojmi - 66,00,-zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!