Licytacje ruchomości
Licytacje nieruchomości
Wzorce wniosków o egzekucję
Zagadnienia prawne
Właściwość terytorialna
KontaktO B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 4 września 2015 roku o godz.10.00 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

1. nieruchomości gruntowej zabudowanej (budynek mieszkalny, budynek gospodarczy , budynek stodoły i dwa kurniki), położonej w miejscowości Prząsław , gm. Jędrzejów, składającej się z trzech działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami : 271/3 , 271/4 i 241 Obręb - 27 Prząsław o łącznej powierzchni 3,8070 ha , dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00037246/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:505.291,55 zł.
Cena wywołania wynosi : 378.969,00 zł. Wysokość rękojmi : 50.530,00 zł.

WYCENA DZIAŁEK:
- działka numer 271/3 ( zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym) o powierzchni 0,0682 ha oszacowana jest na kwotę 92.398,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 69.299,00,-zł. , wartość rękojmi - 9.240,00,-zł.
- działka numer 271/4 ( zabudowana budynkiem stodoły i dwoma budynkami kurników) o powierzchni 3,6738 ha oszacowana jest na kwotę 411.645,90,-zł.
cena wywołania wynosi - 308.735,00,-zł. , wartość rękojmi - 41.165,00,-zł.
- działka rolna numer 241 o powierzchni 0,0650 ha oszacowana jest na kwotę 1.247,65,-zł.
cena wywołania wynosi - 936,00,-zł. , wartość rękojmi - 125,00,-zł.


W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI SPRZEDAŻY PODLEGAĆ BĘDZIE CAŁA NIERUCHOMOŚĆ , JEDNAKŻE WOBEC BRAKU CHĘTNYCH NA ZAKUP CAŁEJ NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAŻY PODLEGAĆ BĘDĄ POSZCZEGÓLNE DZIAŁKI WEDŁUG WYKAZU W OBWIESZCZENIU.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


O B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 4 września 2015 roku o godz.10.30 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

1. nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Opatkowice Murowane, gm. Imielno, składającej się z trzech działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami : 501 , 552 i 624 Obręb 16 - Opatkowice Murowane o łącznej powierzchni 3,5700 ha , dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00019591/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:55.142,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 41.357,00 zł. Wysokość rękojmi : 5.515,00 zł.

WYCENA DZIAŁEK:
- działka gruntu numer 501 o powierzchni 1,4200 ha oszacowana jest na kwotę 22.473,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 16.855,00,-zł. , wartość rękojmi - 2.248,00,-zł.
- działka gruntu numer 552 o powierzchni 0,7800 ha oszaowana jest na kwotę - 11.852,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 8.889,00,-zł. , wartość rękojmi - 1.186,00,-zł.
- działka gruntu numer 624 o powierzchni 1,3700 ha oszacowana jest na kwotę - 20.817,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 15.613,00,-zł. , wartość rękojmi - 2.082,00,-zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


O B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 4 września 2015 roku o godz.11.00 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

1. udziału 1/4 części w nieruchomości stanowiącej grunt leśny , zalesiony drzewostanem sosnowym z domieszką brzozy (wiek około 58 lat) , położonej w miejscowości Krzelów , gm. Sędziszów, składajacej się z działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami 4 i 256 Obręb 14 - Krzelów o łącznej powierzchni 0,6800 ha , dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00030478/5.

Wartość udziału 1/4 części w prawie własności nieruchomości gruntowej wynosi :6.971,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 5.229,00 zł. Wysokość rękojmi : 698,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


O B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 4 września 2015 roku o godz.11.30 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

1. nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Pokrzywnica , gm.Wodzisław, składającej się z dwóch działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie numerami : 2 i 5 Obręb 27 - Pokrzywnica o łącznej powierzchni 5,3600 ha , dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00015939/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:81.404,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 61.053,00 zł. Wysokość rękojmi : 8.141,00 zł.

WYCENA DZIAŁEK:
- działka gruntu numer 2 o powierzchni 3,1800 ha oszacowana jest na kwotę - 48.296,00,-zł.
Cena wywołania wynosi - 36.222,00,-zł. , wartość rękojmi - 4.830,00,-zl.
- działka gruntu numer 5 o powierzchni 2,1800 ha oszacowana jest na kwotę - 33.108,00,-zł.
Cena wywołania wynosi - 24.831,00,-zł. , wartość rękojmi - 3.311,00,-zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


O B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 11 września 2015 roku o godz.10.00 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

1. nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami: 39, 190, 533, 570, 596, 669 Obręb 9 - Gozna o łącznej powierzchni 4,6600 ha. Działka numer 533 w części północnej stanowi siedlisko. Zabudowę stanowią: murowany budynek mieszkalny, murowany budynek gospodarczy z częścią mieszkalną, cztery szopy drewniane oraz suszarnia. Teren części siedliskowej jest ogrodzony oraz uzbrojony w energię elektryczną. Pozostała części działki to grunt rolny. Działki numer 39 i 669 to grunty rolno-leśne. Częścią składową działki numer 39 jest drzewostan sosny w wieku 12 lat. Częścią składową działki numer 669 jest drzewostan olchowy w wieku 59 lat. Działki numer 190, 570 i 596 to grunty rolne użytkowane rolniczo. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Jędrzejowie prowadzi księgę wieczystą o numerzeKW KI1J/00017854/8.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:270.693,00 zł. w tym:
Cena wywołania wynosi : 203.020,00 zł. Wysokość rękojmi : 27.070,00 zł.

w tym wartość poszczególnych działek wynosi:
Wartość działki o nr 39 wynosi: 18.275,00 zł
Cena wywołania wynosi : 13.707,00 zł Wartość rękojmi : 1.828,00 zł
Wartość działki o nr 190 wynosi: 7.279,00 zł
Cena wywołania wynosi : 5.460,00 zł Wartość rękojmi : 728,00 zł
Wartość działki o nr 533 wynosi: 217. 497,00 zł
Cena wywołania wynosi : 163.123,00 zł Wartość rękojmi : 21.750,00 zł
Wartość działki o nr 570 wynosi: 631,00 zł
Cena wywołania wynosi : 474,00 zł Wartość rękojmi : 64,00 zł
Wartość działki o nr 596 wynosi: 6. 943,00 zł
Cena wywołania wynosi : 5.208,00 zł Wartość rękojmi : 695,00 zł
Wartość działki o nr 669 wynosi: 20.068,00 zł
Cena wywołania wynosi : 15.051,00 zł Wartość rękojmi : 2.007,00 zł


2. nieruchomości gruntowej składającej się z działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami 192,902 Obręb 9-Gozna o łączej powierzchni 0,9100 ha. Działki numer 190, 902 to grunty rolne użytkowane rolniczo. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Jędrzejowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KI1J/00006927/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:12.010,00 zł. w tym:
Cena wywołania wynosi : 9.008,00 zł. Wysokość rękojmi : 1.201,00 zł.

w tym wartość poszczególnych działek wynosi:
Wartość działki o nr 192 wynosi: 6.079,00 zł
Cena wywołania wynosi : 4.560,00 zł Wartość rękojmi : 608,00 zł
Wartość działki o nr 902 wynosi: 5.931,00 zł
Cena wywołania wynosi : 4.449,00 zł Wartość rękojmi : 594,00 zł


3. nieruchomości gruntowej składającej się z działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami 137/2, 531, 667/2 Obręb 9 -Gozna o łącznej powierzchni 1,7700ha. Działki numer 137/2,531, 667/2 to grunty rolne użytkowane rolniczo. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Jędrzejowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KI1J/00005577/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:26.943,00 zł. w tym:
Cena wywołania wynosi : 20.208,00 zł. Wysokość rękojmi : 2.695,00 zł.

w tym wartość poszczególnych działek wynosi:
Wartość działki o nr 137/2 wynosi: 2.399,00 zł
Cena wywołania wynosi : 1.800,00 zł Wartość rękojmi : 240,00 zł
Wartość działki o nr 531 wynosi: 13.792,00 zł
Cena wywołania wynosi : 10.344,00zł Wartość rękojmi : 1.380,00 zł
Wartość działki o nr 667/2 wynosi: 10.752,00 zł
Cena wywołania wynosi : 8.064,00 zł Wartość rękojmi : 1.076,00 zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


O B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 11 września 2015 roku o godz.10.30 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

1. nieruchomości gruntowej zabudowanej zakładem do odzysku węglowodorów matodą termokatalicznego przetwarzania surowców odpadowych z tworzyw sztucznych , położonej w miejscowości Pawłowice nr 101 , gm. Sędziszów, składającej się z dwóch działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami : 483/3 (o powierzchni 0,4163 ha ) i 484/3 (o powierzchni 0,3091 ha ) Obręb : 19 Pawłowice o łącznej powierzchni 0,7254 ha , dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00035954/1.

Wartość nieruchomości łącznie z częściami składowymi w postaci linii technologicznej wynosi:1.839.465,79 zł.
Cena wywołania wynosi : 1.379.600,00 zł. Wysokość rękojmi : 183.947,00 zł.

Wylicytowana kwota zostanie opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług(Dz.U nr 54 , poz.535 z 5 kwietnia 2004r.z póżn.zm.)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


O B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 9 października 2015 roku o godz. 10.00 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

1. lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 11 położonego w Sędziszowie na Osiedlu Sady 14 o powierzchni 57,67 m2 , znajdującego się na parterze budynku pięciokondygnacyjnego, składającego się z : 3 pokoi , kuchni , łazienki , wc i przedpokoju. Dla nieruchomości tej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00052545/6.
Do lokalu przynależy pomieszczenie piwnicy o powierzchni użytkowej 7,03 m2.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:124.350,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 82.900,00 zł. Wysokość rękojmi : 12.435,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


O B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 9 października 2015 roku o godz. 10.30 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

1. nieruchomości gruntowej zabudowanej (wolnostojący budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczy , nieruchomość ogrodzona płotem betonowym , a od strony ul. Partyzantów siatką stalową , działka zagospodarowana , występują nasadzenia krzewów ozdobnych i drzew owocowych , częściowo teren utwardzony kostką brukową) , położonej w Jędrzejowie przy ul. Partyzantów 50, składającej się z działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerem 203 Obręb : 11 Jędrzejów o powierzchni 0,2548 ha , dla której w Wydziale Ksiag Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00000455/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:508.959,16 zł.
Cena wywołania wynosi : 339.307,00 zł. Wysokość rękojmi : 50.896,00 zł.

Służebności osobiste wpisane do działu III księgi wieczystej oraz prawo najmu podlegają wykreśleniu z treści księgi po uprawomocnieniu się postanowienia o przysądzeniu własności (art. 1000 kpc). Okres wypowiedzenia prawa najmu zawarty na czas określony wynosi maksymalnie jeden rok (art. 1002 kpc).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.O B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 9 października 2015 roku o godz. 11.00 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

1. nieruchomości gruntowej zabudowanej (budynek mieszkalny , stodoła , budynki gospodarcze , ponadto na nieruchomości znajdują się nasadzenia roślinne , studnia oraz szambo , częścią składową nieruchomości jest drzewostan leśny) położonej we wsi Wolica , gm. Jędrzejów , stanowiącej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie numerem 283 obręb 35 - Wolica o powierzchni 0,8200 ha , dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00027342/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:533.559,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 400.170,00 zł. Wysokość rękojmi : 53.356,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.O B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 16 października 2015 roku o godz.10.00 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

1. Działki zabudowanej nr 101 o powierzchni 0,7500 ha( budynek mieszkalny konstrukcji mieszanej drewniano-murowanej , budynek gospodarczy , wędzarnia oraz wiata ,uzbrojenie działki gruntowej to energia elektryczna , wodociąg z własnej studni , kanalizacja z odprowadzeniem do szamba) , położonej w miejscowości Słupia Jędrzejowska , gm. Słupia Jędrzejowska, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00041021/7

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:390.000,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 292.500,00 zł. Wysokość rękojmi : 39.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.O B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 16 października 2015 roku o godz.10.30 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

1. nieruchomosci gruntowej zabudowanej(budynek mieszkalny piętrowy , budynek mieszkalny parterowy , budynek handlowy , budynek magazynowy i budynek gospodarczy ) położonej w Jędrzejowie przy ul. Głowackiego 13 i 13A , oznaczonej jako działka gruntu numer 181 o powierzchni 0,0975 ha , dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00054128/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:876.235,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 657.177,00 zł. Wysokość rękojmi : 87.624,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

O B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 16 października 2015 roku o godz.11.00 0 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

1. nieruchomości gruntowej zabudowanej (murowany budynek mieszkalny oraz budynek garażu , działka cząściowo ogrodzona , teren wyposażony w pełne uzbrojenie) położonej w Jędrzejowie przy ul. Daszyńskiego o pow.0,0343 ha , oznaczonej jako działka numer 374/2 Obręb 5 - Jędrzejów , dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00000163/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:145.400,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 96.934,00 zł. Wysokość rękojmi : 14.540,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.O B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 23 października 2015 roku o godz.10.00 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

1. Nieruchomości gruntowej zabudowanej (dwa budynki mieszkalne jednorodzinne , budynek gospodarczo-produkcyjny , budynek wędzarni oraz zbiorniki stawów hodowlanych) , położonej w miejscowości Zalesie , gm.Oksa, oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerem 2 Obręb 16 - Zalesie o powierzchni 0,4765 ha , dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00034522/7.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:2.726.900,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 1.817.934,00 zł. Wysokość rękojmi : 272.690,00 zł.

Wylicytowana kwota zostanie opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług(Dz.U nr 54 , poz.535 z 5 kwietnia 2004r.z póżn.zm.)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.O B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 23 października 2015 roku o godz.10.30 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

1. lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 4 położonego na parterze jednokondygnacyjnego budynku przy ulicy Spółdzielczej 3A w Sędziszowie o powierzchni 49,70 m2 , składającego się z dwóch pokoi mieszkalnych w tym jeden połączony z kuchnią , przedpokoju oraz łazienki razem z WC , dla którego w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o nummerze KW KI1J/00057798/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:92.114,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 61.410,00 zł. Wysokość rękojmi : 9.212,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.O B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 23 października 2015 roku o godz.11.00 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

1. nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej we wsi Klimontów , gm.Sędziszów, składającej się z działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami ewidencyjnymi : 120 , 216 , 232 , 522 , 648 , 1149 , 1242 Obręb 11 - Klimontów o powierzchni łącznej 1,8600 ha , dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00024010/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:118.607,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 88.956,00 zł. Wysokość rękojmi : 11.861,00 zł.

WYCENA DZIAŁEK:
- działka numer 120 o powierzchni 0,1800 ha oszacowana jest na kwotę 1.906,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 1.430,00,-zł. , wartość rękojmi - 191,00,-zł.
- działka numer 216 o powierzchni 0,6700 ha (w części południowej stanowi siedlisko , znajdują się na niej : budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczy , teren nieruchomości nie jest ogrodzony) oszacowana jest na kwotę - 106.710,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 80.033,00,-zł. , wartośc rękojmi - 10.671,00,-zł.
- działka numer 232 o powierzchni 0,2300 ha oszacowana jest na kwotę - 2.374,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 1.781,00,-zł., wartość rękojmi - 238,00,-zł.
- działka numer 522 o powierzchni 0,3000 ha oszacowana jest na kwotę 2.864,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 2.148,00,-zł. , wartość rękojmi - 287,00,-zł.
- działka numer 648 o powierzchni 0,2200 ha oszacowana jest na kwotę -2.198,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 1.649,00,-zł. , wartość rękojmi - 220,00,-zł.
- działka numer 1149 o powierzchni 0,1900 ha oszacowana jest na kwotę 1.898,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 1.424,00,-zł. , wartość rękojmi - 190,00,-zł.
- działka numer 1242 o powierzchni 0,0700 ha oszacowana jest na kwotę - 657,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 493,00,-zł., wartość rękojmi - 66,00,-zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!